Kisan Manch

Shetipatrika

  1. 41. RCF ShetiPatrika November 2020 (Marathi)
  2. 42. RCF ShetiPatrika March 2020 (Kannada)
  3. 43. RCF ShetiPatrika October 2020 (Marathi)
  4. 44. RCF ShetiPatrika September 2020 (Marathi)
  5. 45. RCF ShetiPatrika February 2020 (Kannada)
  6. 46. RCF ShetiPatrika January 2020 (Kannada)
  7. 47. RCF ShetiPatrika November-December 2019 (Kannada)
  8. 48. RCF ShetiPatrika March 2020 (Hindi)
  9. 49. RCF ShetiPatrika February 2020 (Hindi)
  10. 50. RCF ShetiPatrika January 2020 (Hindi)