Kisan Care

Jwar/Sorghum

Jwar/Sorghum

कोरडवाहू ज्वारीला २५ किलो नत्राचा तर बागायती ज्वारीला ६० किलो नत्राचा

दूसरा हप्ता द्या. डवरणीची कामे उरकुन घ्या. ऑगस्टच्या तिस-या आठवड्यात पीक साधारणत: कणीस पोटरीच्या बाहेर पडण्याच्या अवस्थेत असेल.

ज्वारी पिकावरील मावा, तुडतुडे, मिजमाशी, लष्करी अळीचे नियंत्रण करा.