Kisan Manch

Shetipatrika

  1. 21. RCF ShetiPatrika April 2021
  2. 22. RCF ShetiPatrika March 2021
  3. 23. RCF ShetiPatrika February 2021
  4. 24. RCF ShetiPatrika January 2021
  5. 25. RCF ShetiPatrika December 2020
  6. 26. RCF ShetiPatrika November 2020 (Marathi)
  7. 27. RCF ShetiPatrika March 2020 (Kannada)
  8. 28. RCF ShetiPatrika October 2020 (Marathi)
  9. 29. RCF ShetiPatrika September 2020 (Marathi)
  10. 30. RCF ShetiPatrika February 2020 (Kannada)