Kisan Manch

Shetipatrika

  1. 51. RCF ShetiPatrika February 2020 (Marathi)
  2. 52. RCF ShetiPatrika January 2020 (Marathi)
  3. 53. RCF ShetiPatrika September 2019 (Kannada)
  4. 54. RCF ShetiPatrika November-December 2019 (Marathi)
  5. 55. RCF Shetipatrika For The Month October 2019- Hindi
  6. 56. Rcf Shetipatrika For The Month October 2019
  7. 57. Rcf Shetipatrika For The Month Of September 2019
  8. 58. Rcf Shetipatrika August 2019 Hindi
  9. 59. Rcf Shetipatrika For The Month July 2019-hindi
  10. 60. Rcf Shetipatrika For The Month July 2019