Kisan Manch

Shetipatrika

  1. 51. RCF ShetiPatrika January 2020 (Hindi)
  2. 52. RCF ShetiPatrika October 2019 (Kannada)
  3. 53. RCF ShetiPatrika March 2020 (Marathi)
  4. 54. RCF ShetiPatrika November-December 2019 (Hindi)
  5. 55. RCF ShetiPatrika February 2020 (Marathi)
  6. 56. RCF ShetiPatrika January 2020 (Marathi)
  7. 57. RCF ShetiPatrika September 2019 (Kannada)
  8. 58. RCF ShetiPatrika November-December 2019 (Marathi)
  9. 59. RCF Shetipatrika For The Month October 2019- Hindi
  10. 60. Rcf Shetipatrika For The Month October 2019